Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня

Початковим етапом роботи над дисертацією є вибір її теми. Це дуже відповідальний етап, що визначає, чи буде успішним подальший розвиток дисертаційного дослідження, чи визнають фахівці його результати новими, корисними не тільки для самого здобувача, але й для суспільства. Вибрати тему дисертації – значить визначити, у якому напрямку протягом досить тривалого часу буде рухатися здобувач, на що буде спрямована його енергія, що буде становити основу його діяльності. Оскільки дисертація – це не рядова наукова праця, а кваліфікаційна, то тема її повинна спрямовувати здобувача до його розвиток, поглиблення своїх знань, удосконалення навичок, підвищенні інтелекту – тобто забезпечити сходження на більш високий кваліфікаційний щабель як фахівця в Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня певній області знань.

Вибір теми не може бути «сліпим», йому повинен передувати аналіз того, які наукові проблеми у відповідній області знань вимагають найшвидшого вирішення, чи можна в таких проблемах відокремлювати самостійні частини (розділи), які з виділених розділів є ключовими, яка ступінь їхньої вивченості. Варто проаналізувати також ступінь практичної значимості результатів рішення складових частин проблеми, а також достатність методичного забезпечення шляхів рішення в умовах тієї організації, на базі якої передбачається виконання дисертаційного дослідження. Без такого аналізу неможливо:

· сформулювати назву теми;

· оцінити актуальність обраного напрямку;

· виключити «тупикові» (проблема не розв'язується взагалі на сучасному рівні розвитку науки) або «глухі» теми Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня (розробка тих розділів проблеми, які самостійно можуть бути вирішені тільки після одержання результатів по інших розділах);

· оцінити орієнтовно час, необхідний для виконання роботи;

· зорієнтуватися, чи варто планувати проведення досліджень тільки в організації, що визначена здобувачем як базова для виконання роботи, або додатково і в інших організаціях, та у яких саме.

Тільки така попередня розробка може бути гарантом успішної підготовки і захисту дисертації.

Формулювання назви теми досить серйозне питання. Відповідно до Положення про підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації, тема дисертаційного дослідження затверджується радою (вченою радою) організації, у якій виконується робота. Тільки на підставі рішення цієї вченої ради можна змінити Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня тему, якщо виявиться, що спочатку обраний здобувачем напрямок помилковий. Звертаємо увагу на те, що назва теми, по якій виконується дисертація, не обов'язково повинна збігатися з назвою самої дисертації. Перше трохи ширше, визначає напрямок дослідження, у якому може працювати не один здобувач, тоді як друге – концентроване вираження суті конкретної дисертації, що відповідає її змісту, що відбиває ціль і новизну отриманих результатів. Назва дисертації в ході виконання роботи і навіть при її первинній експертизі (аж до прийняття до захисту радою по захисту дисертацій) може уточнюватися, якщо це буде потрібно – важливо тільки, щоб при цьому зберігся той напрямок досліджень, який визначено затвердженою темою. Так Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня, наприклад, спочатку тема кандидатської дисертації була сформульована «Закономірності сорбції поверхнево-активних речовин активними вугіллями». У ході виконання роботи виявилося, що коло досліджуваних поверхнево-активних речовин було обмежене тільки неіоногенними, а з ряду активних вугіль вивчалися лише мезопористі адсорбенти. Тому назва завершеної дисертації була уточнена, і здобувач представив її до захисту вже з уточненою назвою «Закономірності сорбції неіоногенних поверхнево-активних речовин мезопористими вуглецевими адсорбентами». Таке уточнення не вимагає перезатвердження теми вченою радою; рішення приймається здобувачем і його науковим керівником. При цьому ініціатива уточнення назви дисертації не обов'язково повинна належати самому здобувачу вченого ступеня – така пропозиція могла бути висунута експертом Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня, що проводив попередню експертизу роботи.Актуальність теми дисертації – найважливіша умова успішного її захисту. Тільки в цьому випадку найбільш просто проглядається наукова новизна і результативність економічних, технологічних і технічних рішень, а також організаційних заходів, запропонованих здобувачем. Результати саме таких досліджень знаходять швидке визнання і широке впровадження. Попередній аналіз ступеня вивченості проблеми дозволить оцінити ступінь складності поставленої перед здобувачем задачі. Якщо ніяких попередніх наукових «заділів» не виявлено не тільки в організації, де планується виконання роботи, але й у доступній літературі немає згадування по даному питанню, виходить, це – піонерська тема, що передбачає висування наукових рішень, що не мають аналогів. Безсумнівно, що Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня наукова новизна результатів виконання такої роботи буде найвищою. Але в умовах сучасного рівня розвитку науки невирішеними залишилися досить складні теми, їхнє виконання по плечу не окремим індивідам, а цілим творчим колективам. Щоб виділити фрагмент такої теми, що володіє відносною самостійністю і зберігає високий ступінь новизни одержуваних рішень, потрібний великий досвід, навряд чи здобувач зможе зробити це самостійно – тут він повинен покластися на інтуїцію свого наукового керівника (наукового консультанта). Сподіватися на успішне рішення такої піонерської теми цілком у рамках однієї дисертаційної роботи – це нездійсненна мрія. Як правило, у рамках такої теми виконується не одна дисертація. При цьому не завжди в межах Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня строку, відведеного для виконання дисертації, вдається одержати значимі для її завершення результати. Тому успішна робота в такому напрямку вимагає від здобувача вченого ступеня високої організованості і повної самовіддачі. Бути початківцем у рішенні такої проблеми – це не тільки велика честь, це й велика відповідальність і готовність терпіти невдачі. Задумавши виконати таку роботу (або одержавши пропозицію від наукового керівника), кожен здобувач повинен серйозно зважити свої можливості, не переоцінюючи при цьому власних здібностей.

У випадку вибору досконало відомої теми, складно виділити її фрагмент, де можна чекати одержання нових результатів, ідентифікувати і оцінити особистий внесок здобувача. Безсумнівно, що в цьому випадку можуть Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня виникнути труднощі в експертизі дисертації і атестації її автора.

Оптимальним варіантом у виборі теми є постановка перед здобувачем завдання розвитку положень, висунутих тією або іншою науковою школою, тобто вибір досить вузьких тем, що вже почали досліджуватись раніше. Не слід думати, що це зменшує їхню актуальність, адже вирішуючи часткові питання достатньо розробленої концепції, дослідник забезпечує рішення великої проблеми. Досвід показує, що вузька тема проробляється більш глибоко й детально. Спочатку здається, що вона настільки вузька, що й писати не має про що. Але при широкому ознайомленні з матеріалом це побоювання зникає, дослідникові відкриваються такі сторони проблеми, про які раніше Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня він і не підозрював. Найбільш ймовірним результатом звертання до таких тем є самостійне виконання цільної, закінченої кваліфікаційної роботи, що володіє новизною, достатньою, щоб визнати її кандидатською або докторською дисертацією, причому можна прогнозувати її виконання у встановлений термін.

Вибираючи тему, і здобувач, і його науковий керівник, повинні оцінити достатність методичного, матеріального та інформаційного забезпечення роботи в тому структурному підрозділі, у якому буде виконуватися дисертаційне дослідження. Якщо для одержання нових результатів передбачається освоєння нових методик, придбання й монтаж нових приладів і апаратури, необхідно, перш ніж виносити тему на затвердження вченою радою, заручитися гарантіями на відповідне матеріальне забезпечення, укласти договори про співробітництво Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня з тими науковими колективами, де відпрацьовані аналогічні методики. Ні в кого не виникає сумніву в тому, що у випадку, якщо для монтування і самостійного освоєння необхідної для проведення дослідження установки потрібні роки, краще домовитися про оренду (або інші форми спільного використання) такої установки з тією організацією, де вона є.

Практика показує, що найчастіше назва дисертації дослівно збігається із затвердженою темою. Підкреслимо ще раз необов'язковість такого збігу – назва повинна відбивати суть розв'язуваної великої наукової проблеми або завдання (тобто тему роботи), але в той же час наукова громадськість уже з назви повинна одержати ясне представлення, що зроблено в роботі здобувачем, який Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня основний науковий результат виділяє дану роботу з безлічі інших. Тема визначається на початку роботи над дисертацією, коли про результати можна говорити лише в можливому плані; назва дисертації – це «візитна картка» готової наукової праці, коли одні з початкових припущень підтвердилися, а інші були відкинуті. Експертиза дисертації на всіх етапах атестації починається саме з назви.

Інструкцією по оформленню дисертацій являються наступні вимоги до назви дисертацій:

Назва роботи повинна визначати область наукових досліджень, бути по можливості короткою і точно відповідати змісту. Найчастіше коротка назва дається докторській дисертації, тому що вона підкреслює просторість області та повноту досліджень. У кандидатській дисертації, що висвітлює більш Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня часткові питання, назва звичайно більше розгорнута. У назві дисертації треба (по можливості) уникати використання ускладненої вузькоспеціальної термінології. Не рекомендується починати назву дисертації зі слів: «Вивчення процесу...», «Дослідження деяких шляхів...», «Розробка й дослідження...», «Деякі питання...», «Матеріали до вивчення...», «До питання...» і т.п., у яких не відбивається належною мірою суть розглянутої проблеми, завершення роботи, немає досить ясного визначення її мети й результатів.

Цінність дисертації, як і наукової праці взагалі, полягає в тому, щоб вона не лежала на поличці, а служила для одержання нових знань, для реалізації отриманих результатів у практиці – тобто вона повинна мати певне коло читачів. Важливо, щоб Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня дисертація вчасно знайшла свого читача – до того, коли існуючі в ній нові відомості застаріють. Багато в чому цьому сприяє коректна, чітка назва дисертації, максимально наближена до її змісту, адже якщо назва не висвітлює суть роботи, вона втратиться в бурхливому інформаційному потоці. Вимога адекватності назви дисертації її змісту підсилюється ще й тим, що дисертація є кваліфікаційною науковою працею, і якщо таку вимогу здобувач не виконав, виходить, він ще не здобув досить високу кваліфікацію, що дає йому право на самостійне проведення наукових досліджень.

З жалем доводиться констатувати, що усе ще зустрічаються невдалі назви дисертацій. Приведемо найбільш типові помилки в складанні назв Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня:

· неконкретність назви. Так, з назви «Зміст, форми поширення і виділення деяких макроелементів із природних розсолів України», неясно, які саме з безлічі макроелементів являються об'єктом дослідження. Крім того, наведена назва стилістично невдала;

· у назві не дотримується послідовність подання первинного і вторинного, того, що є об'єктом дослідження, і того, який позитивний ефект може бути досягнутий. Так, у дисертації за фахом «механізація сільськогосподарського виробництва» у назві «Поліпшення агрокліматичних властивостей ґрунтів на основі розробки спеціальних відвальних плугів» зроблений акцент на поліпшенні властивостей ґрунтів, тобто на тому, що є предметом дослідження зі спеціальності «агрохімія і ґрунтознавство»; суть же дисертації становить розробка теоретичних Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня основ створення сімейства нових плугів, що забезпечують високу якість оранки, що оцінювалося виходячи з агрокліматичних властивостей ґрунтів, тобто у назві вторинне висунуто на перше місце;

· назва формулюється як назва етапу (завдання) науково-дослідної роботи (НДР): «Біологічно обґрунтувати і розробити алгоритм моделі інтегрованої системи захисту вівса від домінантних шкідників для ПЕВМ». У цій назві, крім того, автор знехтував елементарними нормами української мови (сприймається так, що здобувач мав справу з домінантними шкідниками для ПЭВМ);

· назва перевантажена спеціальними термінами «Вплив трихоцефалезної інвазії та метаболітів паразитів на каріотип соматичних кліток господаря»;

· у назві використаються вузькоспеціальні жаргонні вислови («Оптимальні розклади обслуговування вимог партіями Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня») і абревіатури («Розробка тонкоплівних резистивних елементів ГІМС підвищеної стійкості до механічних впливів»).

Найбільше часто зустрічається побудова назви з порушенням граматичних норм української мови, що не тільки свідчить про недостатню загальноосвітню підготовку здобувача, але і обтяжує змістовне розуміння заголовка. Крім вищенаведених прикладів, можна привести і інші: «Підбір і використання протеолітичних активних молочнокислих стрептококів у виробництві сирів з низькою температурою другого нагрівання», «Формування доз опромінення щитовидної залози населення України для оцінки радіологічних наслідків аварійних викидів радіойоду на АЕС», «Динаміка гнучких проводів електроустановок енергосистем: теорія й обчислювальний експеримент» і т.д.

Нерідкі ще випадки, коли в назві докторської дисертації акцентуються деталі, які Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня викликають сумнів у тім, чи зробив автор узагальнення, чи дійсно ця робота являє собою великий внесок у розвиток наукового напрямку («Підвищення ефективності використання живильних речовин комбікормів для курчат-бройлерів шляхом застосування ферментних препаратів»). Разом з тим, часом з назви не тільки докторських, але й кандидатських дисертацій можна припустити, що вирішено велику проблему, а в дійсності здобувачеві вдалося вирішити якесь часткове питання цієї проблеми («Ринок праці республіки України і його державне регулювання»).

Всі ці приклади говорять про те, що не тільки здобувачі, але і їхні наукові керівники та консультанти не завжди приділяють належну увагу пошуку чіткого формулювання назви дисертації, що Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня відбиває її зміст. У докір науковим керівникам може бути поставлено також і подання своїм аспірантам для розробки неактуальних або занадто відомих тем. У науці часом трапляється дублювання тем дослідницьких робіт. Звичайно, таке дублювання припустиме і при постановці дисертаційних робіт, але в тій мірі, у який кожна дисертація характеризується при цьому своїми елементами наукової новизни. Тут необхідно проявляти максимум обережності. Адже аспірант ще тільки вчиться бути самостійним дослідником, тому його будуть задовольняти результати роботи, виконаної іншим дослідником по тій же темі. Наша країна не така велика, кількість розроблювальних наукових напрямків є обмежена, тому без особливих складностей можна простежити всі ці напрямки і Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня відгородити здобувача від дублювання тематики. Тим більше, що інформація по всіх дисертаціях регулярно публікується в журналі «Атестація». Відомості про напрямки наукових досліджень по ряду галузей науки допоможуть виключити подібне дублювання.

Складання індивідуального і робочого плану роботи над дисертацією

Вступаючи до аспірантури або оформляючись здобувачем для виконання дисертаційного дослідження, молодий учений повинен розуміти, що статус аспіранта або здобувача зобов'язує його підготувати та представити дисертацію в строки, установлені нормативно-правовими документами. Тому в період навчання в аспірантурі він повинен з особливою старанністю, раціонально планувати свій робочий час. У поєднанні з високою вимогливістю і систематичною допомогою наукового керівника та колективу Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня кафедри у вузі або лабораторії (відділу) у НДІ, при яких закріплюється той чи інший аспірант або здобувач, планування і контроль виконання окремих етапів роботи створюють ділову і творчу атмосферу для досягнення поставленої мети – підготовки і захисту дисертації. Хоча в історії науки відомі відкриття, зроблені випадковим чином, однак для сучасного рівня її розвитку, при досить значних обсягах накопиченої людством інформації найбільш ефективним є все-таки планування наукової діяльності.

Основним документом, що регламентує зміст етапів роботи аспіранта (здобувача) над дисертацією і строки їхнього виконання, індивідуальний план навчання в аспірантурі. Цей документ складається в перші місяці навчання в аспірантурі. Особливості його оформлення визначаються Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня організацією, що веде підготовку аспірантів. Проте є деякі загальні підходи. Як правило, для оформлення індивідуального плану вузи і НДІ мають спеціальні бланки (форми), які аспірант заповнює не менш, ніж у двох екземплярах (один зберігається в особистій справі аспіранта або здобувача у відділі аспірантури по місцю навчання в ній, другий – особисто в дисертанта). Цей план, відповідно до Положення про підготовку кадрів вищої наукової кваліфікації, представляється дисертантом на засіданні (семінарі) того наукового підрозділу, до якого він прикріплений і, за умови схвалення, затверджується керівником організації за місцем виконання роботи.

В індивідуальному плані аспірантів і здобувачів відбивається розподіл по роках основних заходів Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня щодо їхнього навчання і роботи над дисертацією, а саме:

· підготовка і здача кандидатських іспитів і заліків;

· додаткові заходи щодо підвищення кваліфікації дисертанта, установлювані організацією, що здійснює підготовку аспірантів і здобувачів (лекційна підготовка, здача додаткових іспитів і заліків, участь у педагогічному процесі та ін.);

· основні етапи проведення досліджень по темі дисертації (виконання теоретичних досліджень, проведення експерименту, обробка експериментальних даних та ін.) із вказівкою строків їхнього проведення;

· підготовка публікацій по темі дисертації, доповідей і виступів;

· основні етапи роботи з написання і оформлення дисертації (підготовка огляду літератури, методичної частини й ін.).

В складанні індивідуального плану здобувачеві вченого ступеня допомагає його науковий керівник Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня (науковий консультант). Ніяк не применшуючи повноти відповідальності здобувача за виконання індивідуального плану, вірогідність результатів, наукову сумлінність, підкреслимо, що цю відповідальність із ним розділяє його науковий керівник. Саме він, взявши на себе наукове керівництво, зобов'язаний надати аспірантові кваліфіковану допомогу не тільки по складанню індивідуального плану навчання і робочої програми на весь період, допомогти визначити мету і завдання дослідження, але і в організації наступної роботи. До обов'язків наукового керівника входить контроль своєчасного виконання здобувачем всіх етапів навчання й підготовки дисертації. Він щорічно (деякі організації практикують навіть кожні півроку), атестує аспірантів (здобувачів), організує заслуховування їхніх звітів на засіданні структурного підрозділу організації Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня і виносить результати такої атестації на твердження керівництва організації, що веде підготовку аспірантів і здобувачів. Крім того, науковий керівник зобов'язаний здійснювати надання допомоги по наступних основних напрямках:

· у підборі необхідної літератури, довідкових, статистичних і архівних матеріалів по темі дисертації, в аналізі їхнього змісту і обґрунтованості висновків аспіранта по вивченню стану питання;

· у складанні програми теоретичних і експериментальних досліджень і внесенні відповідних змін в них у міру одержання і аналізу дослідних даних та інших результатів досліджень;

· в організації методичної допомоги аспірантові в інших установах (у тому числі і шляхом відрядження аспіранта до цієї установи).

Науковий керівник і науковий консультант Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня повинні також:

o проводити систематичні консультації із всіх питань навчання в аспірантурі і проведенню наукових досліджень по темі дисертації;

o давати кваліфіковану оцінку одержуваних результатів на всіх етапах із забезпеченням вимог по їхній вірогідності і якості обробки;

o розглядати зміст дисертації як по частинам, так і цілому, на предмет відповідності всім вимогам на момент завершення здобувачем роботи над нею;

o активно сприяти організації попередньої експертизи дисертації на всіх етапах розгляду (включаючи її подання в раду по захисту дисертацій);

o представити в раду по захисту дисертації відгук, у якому дати наукову оцінку дисертації, а також характеристику наукової, науково-педагогічної, виробничої Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня діяльності здобувача;

o дати пояснення на запит експертної ради (у тому числі й при особистій участі в його засіданні), що відноситься до атестації його учня.

Науковий керівник несе особисту відповідальність як за якість підготовки свого аспіранта в аспірантурі, так і за відповідність дисертації вимогам.

Природно, що на початку роботи над дисертацією, коли індивідуальний план підготовки затверджується керівником організації й стає офіційним робочим документом, неможливо передбачити заздалегідь всі деталі процесу навчання в аспірантурі і роботи над дисертацією протягом всіх трьох років аспірантської підготовки (чотирьох років - для заочних аспірантів і п'яти - для здобувачів). Детально всі етапи роботи над дисертацією із Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня прив'язкою до строків їхнього виконання прописані в робочому плані (робочій програмі), що складається не більш, ніж на рік, причому кожний наступний з урахуванням результатів попереднього етапу.

Складаннюробочого плану роботи над дисертацією передує глибоке оброблення ідеї або задуму майбутнього наукового дослідження. Безумовно, якщо ця ідея дозріла в розумі самого здобувача, «вистраждана» ним і підтримана науковим керівником або консультантом, то робочий план є оптимальним і передбачені в ньому строки виконання етапів реальні. Це – ідеальний варіант. Якщо запропонована науковим керівником (науковим консультантом) тема дисертації тема дисертації є одним з напрямків досліджень очолюваної цим керівником наукової школи, то це Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня теж непоганий варіант. У цьому випадку майбутня дисертаційна робота є свого роду черговим етапом у контексті загальної наукової проблеми, розроблюваною цією науковою школою. В обох випадках уже індивідуальні плани підготовки досить чітко і точно обрисовують етапи підготовки дисертації. Складання ж робочого плану перетворюється лише в більш-менш значне уточнення окремих етапів і їхніх строків виконання.

Значно складніше все відбувається, коли в основу задуму майбутньої дисертаційної роботи покладена ідея, у якої немає достатнього наукового заділу або яка є зовсім новою. Те, що вона має більшу наукову, соціальну або виробничу значимість, визначає її «дисертабельність», але спочатку лише загально можна окреслити предмет дослідження Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня. У зв'язку із цим план повинен постійно піддаватися ревізії та перегляду по окремих пунктах з обліком одержуваної нової інформації. Такий план, як правило, виглядає у вигляді рубрикатора, що складається з переліку розташованих один за одним питань, зв'язаних послідовно один з одним логічним зв'язком. У цьому випадку період коректування робочого плану скорочується; у цій ситуації здобувачеві більше треба розраховувати на свої сили, ніж на всіх інших. Інтуїція, терпіння і праця в цій справі досить важливі умови для досягнення мети.

Робочий план має довільну форму, що враховує сформовані традиції тієї або іншої наукової школи і розуміння здобувачем Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня особливостей роботи над дисертацією, що розділяється його науковим керівником або науковим консультантом. Іноді здобувач (найчастіше, це не експериментальна робота), сформулювавши мету і завдання дослідження, становить зразковий план-проспект майбутньої дисертації у вигляді переліку питань. Уточнюючи в процесі роботи над дисертацією як формулювання питань, так і послідовність їхнього висвітлення, здобувач поступово, у міру поглиблення в роботу, домагається чіткості формулювань, так що в підсумку дисертація представляє логічно побудовану роботу, зі стрункою структурою, лаконічними заголовками розділів, що вже на стадії її попереднього розгляду дозволить створити позитивне враження в експертів і просто читачів.

Перед складанням робочого плану здобувачеві необхідно усвідомити черговість і логічну послідовність Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня виконання намічуваних завдань дослідження, розробити стратегію і тактику виконання наукового дослідження зі своєї роботи. Змінюючи тактику на окремих етапах, не можна міняти стратегічну мету, тому що можна втратити зміст проведення досліджень. При цьому повинні бути уточнені можливості виконання окремих завдань із урахуванням матеріально-технічної бази та інших умов для їхньої реалізації. Порядок же виконання може змінюватися, однак у кожному разі треба прагнути до виконання поставлених завдань. Одночасно слід пам'ятати, що є комплекс завдань, при рішенні яких не можна міняти порядок їх виконання довільно. Реалізація таких завдань можлива тільки при послідовному виконанні етапів один за одним. Інакше може Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня виникнути ситуація з одержанням недостовірних і взаємно суперечних результатів, що тільки ускладнює успішне завершення роботи над дисертацією.

Отже, не тільки реалізація, але й складання робочого плану по дисертації є творчим і динамічним процесом, у якому активна взаємодія здобувача і його наукового керівника (наукового консультанта) забезпечують успіх.

Робота з обґрунтування вибору напрямку досліджень (робота над оглядом літератури по темі)

Однією з найважливіших структурних частин дисертації є розділ, присвячений аналізу літературних джерел по розглянутому питанню. По цьому розділу можна зробити висновок про рівень підготовки здобувача, глибину розуміння розглянутих проблем і здатність критично і у той же час коректно оцінювати результати, отримані іншими дослідниками Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня. Здобувач повинен уміти логічно систематизувати джерела інформації, критично їх аналізувати, виділяти найбільш важливі результати, отримані іншими авторами, відокремлювати невирішені проблеми. При цьому про високу кваліфікацію здобувачів свідчать дисертації, у яких стисло й критично оцінюється рівень стану розглянутих питань на сучасному рівні з урахуванням особливостей розвитку наукової думки в історичному плані, а також логічно й переконливо показуються на їхньому тлі невирішені попередниками проблеми та завдання. Варто застерегти здобувача від зайвої категоричності за твердженням свого пріоритету в якомусь науковому напрямку, особливо якщо це стосується достатньо вивченого питання. Об'єктивність вимагає, щоб такий висновок зробили його колеги по завершенні досліджень Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня – адже цілком можливо, що висновок зроблений здобувачем поспішний лише через недоступність йому окремих джерел інформації.

Основою для успішної підготовки огляду літератури є, безумовно, глибоке розуміння здобувачем мети й завдань наукових досліджень по дисертації. Лише в цьому випадку підбір літературних джерел може бути цілеспрямованим, а критичний аналіз стану розглянутого питання досить глибоким. Робота над літературними джерелами повинна тривати протягом усього періоду часу роботи над дисертацією, аж до її публічного захисту.

Ретельному перегляду і детальному аналізу повинні піддаватися всі види джерел наукової інформації, зміст яких хоча б якимось чином пов'язаний з темою дисертації. До них відносяться матеріали, опубліковані в різних вітчизняних Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня і закордонних виданнях, опис винаходів, неопубліковані документи у вигляді звітів науково-дослідних робіт (НДР) і дослідно-конструкторських розробок (ДКР), дисертацій, депонованих рукописів, звітів фахівців про закордонні відрядження, проспекти та інші матеріали закордонних фірм, допуск до яких був отриманий здобувачем у встановленому порядку. Безумовно, здобувач зобов'язаний глибоко і творчо вивчити офіційні та нормативні матеріали державних органів керування, що мають відношення до розглянутих у дисертації питань, щоб грамотно ними користуватися в роботі.

При роботі з літературними джерелами здобувач повинен знати особливості методичних підходів до рішення цього, здавалося б, простого питання. Перш ніж почати систематичне вивчення джерел інформації, дисертант повинен виділити слова Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня або словосполучення, які найбільш повно і специфічно характеризують зміст роботи (ключові слова), оскільки вони лежать в основі пошукового апарата реферативних і довідково-інформаційних видань (у тому числі на електронних носіях). Вивчення стану питання доцільніше всього починати зі знайомства з інформаційно-бібліографічними виданнями, ціль випуску яких полягає в наданні оперативної інформації про окремі публікації і їхній основний зміст.

Всі видання можуть бути розділені на три види: бібліографічні, реферативні й оглядові.

Бібліографічні видання служать для розміщення бібліографічних описів джерел інформації. Вони виконують дві функції: сповіщають про наявність відповідного джерела (сигнальна функція) і подають необхідні відомості для його пошуку Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня (адресна функція). Варто розрізняти бібліографічні показники та бібліографічні списки. Перші складаються з переліку бібліографічних описів оригінальних публікацій, найчастіше без анотацій і рефератів; другі є більш значимими – вони додатково до бібліографічного опису мають дуже короткі реферати оригінальних публікацій.

Реферативні видання, на відміну від звичайних бібліографічних видань, крім бібліографічного опису, містять реферати (або резюме, анотації) публікацій, у яких подані відомості про основні використані методи та результати, отримані автором тієї або іншої оригінальної публікації. Цих первинних даних, як правило, досить, щоб допомогти здобувачеві визначитися з доцільністю звертання до першоджерел. До реферативних видань відносяться реферативні журнали, реферативні збірники, експрес-інформація та інформаційні листки.

Реферативні Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня журнали–періодичні видання, що формуються по галузях науки або групам спеціальностей, які складаються великими інформаційними центрами на основі великого масиву вітчизняних і закордонних наукових видань і містять як бібліографічний опис так і реферати оригінальних публікацій. Розміщення інформації в цих виданнях базується на тематичному принципі. Реферати групуються в розділи (рубрики) по тематиках (певним питанням), у середині розділів (рубрик) реферати можуть розміщатися в хронологічному порядку. Як правило, крім зведених томів, реферативні журнали мають предметний та авторський покажчик. Знаючи ключові слова, по предметному покажчику визначається рубрика, у якій можна відшукати реферати публікацій, предметом (об'єктом) дослідження яких є процеси і явища, що визначаються Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня цими ключовими словами.

Реферативні збірники являють собою періодичні та неперіодичні видання, які зазвичай випускаються галузевими інститутами науково-технічної інформації і містять реферати документів (найчастіше, неопублікованих) вузько тематичного характеру або спеціального виду (звітів про НДР, робіт обмеженого поширення).

Експрес-інформація – це періодичне видання журнальної або листової форми, що містить розширені реферати найбільш актуальних матеріалів і неопублікованих документів, застосовуваних у відповідних галузях економіки. Такі реферати містять всі основні дані про першоджерела, супроводжуються малюнками у вигляді графіків, діаграм, фотографій і схем, а також таблицями. У них можуть бути поміщені і результати теоретичних досліджень, у тому числі отримані математичні моделі, аналітичні залежності і Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня формули. Це дозволяє не звертаючись до першоджерел мати достатню інформацію про їхній зміст.

Інформаційні листки – це оперативні друковані видання, метою яких є інформація про конкретні результати, отримані у відповідній галузі знань, які найчастіше містять відомості про передовий виробничий досвід або про науково-технічні розробки в області машинобудування, приладобудування, методики застосування нових контрольно-вимірювальних засобів і т.д.

Оглядові видання – це огляди джерел інформації з однієї актуальної проблеми або наукового напрямку. До них можна віднести і збірники оглядів. Безумовно, вони найбільше повно інформують читачів про джерела інформації з конкретних проблем, виданих за якийсь період. Ціль таких оглядів полягає Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня в забезпеченні наукової громадськості сучасними знаннями у відповідній області. Вони мають важливе значення для виключення дублювання тематик наукових досліджень у різних НДІ й ВУЗах і, безумовно, являють особливу цінність для починаючого вченого для обґрунтованого вибору напрямку і методичних підходів по реалізації поставлених завдань.

Особливе місце займають розвинені в останній час популярні автоматизовані інформаційно-пошукові системи, бази та банки даних на електронних носіях (включаючи і «Інтернет»). Сучасні інформаційні системи на базі комп'ютерів є потужним інструментом для збору інформації і повинні бути використані здобувачем. Ступінь їхнього використання залежить від рівня теоретичної і загальноосвітньої підготовки споживача інформації.

Вивчення літератури по обраній Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня темі потрібно починати із загальних робіт, щоб сформувати спочатку попереднє подання про предмет і об'єкт досліджень. Тільки після вивчення широкого кола питань, близьких обраній темі дисертації, здобувачеві варто приступати до пошуку нового матеріалу по окремих спеціальних напрямках.

Сам процес вивчення літературних джерел вимагає уваги читача і складається з окремих етапів, загальноприйнятих у науковому середовищі:

· загальне ознайомлення із джерелом інформації в цілому по змісту;

· швидкий перегляд усього змісту;

· послідовне читання всього матеріалу в порядку його розташування;

· вибіркове читання якої-небудь частини джерела інформації;

· виписка матеріалів, що представляють інтерес із погляду мети і завдань досліджень;

· критична оцінка виписаного матеріалу, його Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня обробка і вироблення остаточних формулювань.

При вивченні літературних джерел треба творчо працювати з текстом, аналізуючи знайдену інформацію і зіставляти свіжі знання зі старими, раніше отриманими з інших наукових праць. При цьому не слід перевантажувати себе надлишковою інформацією, аналізувати лише ту інформацію, що має безпосереднє відношення до теми дисертації. Просте запозичення матеріалу, навіть із усіма необхідними посиланнями, не може надати допомогу у формуванні нових знань. Працюючи з літературними джерелами, треба ретельно стежити за оформленням виписок так, щоб ними було легко користуватися через значний проміжок часу і при необхідності можна було б відновити наукову працю, з якої взятий відповідний матеріал. Можливо Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня, частина даних виявиться не затребувана взагалі, а окремі будуть рідко застосовуватися. Не можна на початку тернистого шляху роботи над дисертацією вгадати все наперед і передбачити, що знадобиться в майбутньому. Наукової творчості без чорнової роботи не буває. Проте, щоб результати пошуку можна було б максимально використати у майбутньому і оптимізувати користування зібраною інформацією в сьогоденні, починаючому дослідникові можна порекомендувати вести власну картотеку (на паперових носіях – бібліографічних картках або комп'ютерну). Відомості про кожне оригінальне джерело інформації (статті, книги, патенти, доповіді та ін.) варто поміщати в окрему карту, заносячи туди повний бібліографічний опис джерела (включаючи й посилання на джерело реферативної інформації – скорочена Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня назва реферативного видання, номер реферату) і короткий реферат (анотацію). Картки доцільно групувати в рубрики по ключових словах, розміщаючи їх усередині рубрик по хронологічному або авторському принципу.

Дуже важливо в період роботи над вивченням стану питання збирати наукові факти, які значно ширші просто поняття «факт», застосовуваного в повсякденному житті. Під науковими фактами розуміють елементи, що становлять основу наукового знання. При цьому вони повинні відповідати вимогам: новизни, точності, об'єктивності і вірогідності.

Під новизною наукового факту розуміються принципово нові знання, невідомі дотепер і сформульовані стосовно конкретного предмета, явища й процесу.

Точність наукового факту визначається об'єктивними методами і характеризує сукупність найбільш Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня істотних ознак предметів, явищ, подій, їх кількісних і якісних показників.

Об'єктивність наукового факту полягає в тому, що враховуються всі дані, які б вони не були. Навіть якщо вони і не можуть бути пояснені з погляду сучасних подань.

Вірогідність наукового факту характеризує його безумовне реальне існування, підтверджуване в різних подібних ситуаціях. Якщо такого підтвердження немає, то й немає вірогідності наукового факту. Вірогідність наукових фактів залежить від вірогідності першоджерел. Безумовно, офіційне наукове видання не повинно містити матеріали, точність яких викликає сумнів. Непрямим критерієм вірогідності є рецензованість публікацій, що поміщають у конкретному виданні. Інші види видань можуть мати різні відхилення, усе тут Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня пов'язане з порядністю самих авторів. Тому здобувач повинен критично аналізувати представлені матеріали. Про вірогідність вихідної інформації можна судити не тільки по характеру першоджерела, але й по науковому авторитету його автора, його належності до відповідної наукової школи. У всіх випадках варто відбирати для аналізу тільки останні дані, точно вказувати джерела, звідки вони взяті. Безсумнівно, чим авторитетніше джерело, тим вище ступінь довіри до нього і до даних, взятих з нього.

Важливим елементом роботи над оглядом літератури завжди була вміла систематизація матеріалу, що припускає застосування всіляких класифікацій. Класифікуються будь-які ознаки, властивості й характеристики об'єктів досліджень. Здобувач повинен Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня пам'ятати, що з їхньою допомогою можна дати глибокий і всебічний аналіз стану питання при найбільш короткому і ясному викладі матеріалу в тексті. Класифікація як метод наукового пошуку дозволяє найбільш просто встановити зв'язки й залежності, характерні для об'єктів, які при описовому викладі матеріалу важко виявити. Удосконалювання класифікацій варто проводити протягом всієї роботи над дисертацією, у міру нагромадження нових знань і даних про досліджуваний об'єкт.

На підставі критичної оцінки результатів досліджень інших авторів, здобувач наприкінці огляду літератури повинен сформулювати, що ж по даному питанню варто переосмислити, що перевірити, а що ще взагалі не вивчено. Такий аналіз Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня дозволить йому стверджувати, що мета і завдання дисертаційного дослідження обґрунтовані.

Всі рецепти роботи з оцінки стану проблеми на момент постановки дисертаційного дослідження, по обґрунтуванню вибору напрямку дослідження не можуть бути передбачені. Дисертація – це насамперед продукт творчості здобувача, а творчість – це справа строго індивідуальна для кожної людини. У тім, які форми самовираження в дисертації в цілому і у розділі по огляду літератури знайде здобувач – це його право, на яке ніхто інший претендувати не може. Так що, шановний читач – творіть. Визнання прийде, якщо виявити старанність і працю.


documentakrcpnt.html
documentakrcwyb.html
documentakrdeij.html
documentakrdlsr.html
documentakrdtcz.html
Документ Вдалий вибір теми дисертації – основа успіху здобувача вченого ступеня